پیدا

وزش

درخواست حذف اطلاعات

اولش فکر می بوی چوب سوخته می دهی!..اما وقتی عطر جا قدیمی را بوییدم ، تو را به خاطر اوردم ، دیروز که یک نفر با بوی شاهدانه از کنارم گذشت سر چرخاندم ، انگار تو گذشته بودی، حالا از پنجره بوی برگ نارون می وزد ، چشمهات در ذهنم جاریست ... من سالهاست در پی عطر نفسهایت از چوب سوخته به جا و از جا به نارون پناه برده ام...