پیدا

تار

درخواست حذف اطلاعات

به راستی هرچقدر انسان بزرگ تر میشود ، اطرافیانش کم رنگ تر میشوند.